Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Hoạt động
×
×
×
×
P. 1
Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn - Phạm Công Thiện

Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn - Phạm Công Thiện

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Được xuất bản bởiJeffrey Thai
Tác phẩm: Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn
Tác giả: Phạm Công Thiện
Tác phẩm: Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn
Tác giả: Phạm Công Thiện

More info:

Published by: Jeffrey Thai on Jan 12, 2014
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Xem thêm
See less

03/01/2014

 
 
Hay ěo J`Ợjm Nơj IƮa [`ÿj
Ván mo
3 [`
i Nöjm V`o
j J`ë Pu
t H
j [`
i @bëjm 1?=;
 
 
Hay ěo J`Ợjm Nơj IƮa [`ÿj
@
j t`
o j`
Ợjm nơj iƮa p`ÿj qua e`ujm nứ
a eéj` `o
u huöj t`u
n lá vë në p`ã. N`
 
nþ đẤ
t [`áp jëy i
ổ 
o nþ j`
jm quáj t`u
ốn lá n`uyãj háj đử
 lb
o t`u
n
`ót, đỞ
jm t`
ộ 
o háj p`
 
t`ãi në p`ã vë rƮỮu đỂ
3 në
 p`ã đdj, rƮỮu đỂ
 vë t`u
n hab xaj` lë ha f
u `o
u n
ửa đẤ
t [`áp3 e`öjm nþ ha t`
 jëy, j`
Ất đễj` jƮổ 
n [`áp s
 e`öjm nøj j`
Ợjm nơj iƮa p`ÿj t`ájm tƮ.
@
j jm
o hãj n
j` e`ujm n
a eéj`, quáj t`u
n lá n`
 iajm tãj v
j v
ế
j lë tahan nagï dxprdss5 quáj t`u
n j
ằi đố
o fo
ọj jm`įa đễ
a. N
`ujm quaj` đề
u oi l
jm, t`
j` t`b
jm vëo to
jm `b, to
jm n
ứa đắ
y vëb, to
jm moþ rét vëb t
 j`
jm jmëy quá e`
. Hèy mo
ộ 
 
lë t`ájm tƮ2
V`
ộ 
o moaj lë j`
Ợjm t`ájm tƮ nøj lạ
o. E`öjm, t`ájm
iƮộ 
o r 
Ởo. IƮa hỤ
o vë l
j`, j`
Ợjm nơj iƮa p`ÿj t`ájm iƮộ 
o
Ồ 
 jmb
o ö [aros. @
j `b e`aj vëo to
Ẳjm n`b đỡ 
 hu
j5 tr 
ộ 
o l
j` quá, oi l
jm quá, j`o
u e`o iìj` p`
Ắo hëy đẽt `b e`aj đỎ
 t`
y r 
jm iìj` v
ấj nøj đþ, vấ
j s
jm, v
j t`
Ồ 
 vë t`
o j`
Ợjm nơj iƮa p`ÿj vëb jm`įa đễ
a n
a jmb
ạo ö đậ
u
t`u. ěậ
u t`u `ay nu
ốo t`u2 ěậ
u nu
n s
jm vë nu
o s
 n`
t2 A, töo p`
Ắo đo. [aros n`ỏ
 j
i hãj eoa s
 n`
t3 ^aombj, @ëj
o, @u
Ẳ, ěëlạ
t n`
 lë j`
jm t`ëj` p`
 [aros j
i hãj eoa s
 n`
t. Mo
t `
t t
t n
 j`
jm t`ëj`  p`
, höo s
n` n`
 [aros trbjm tèi `
j iìj`, höo tãj,
 
quãj `
, h
 qu
n t
n`, v
t l
ạo đằjm sau lƮjm j
`
jm
nbj đƮộ 
jm r 
y, j`
Ợjm đãi tố
o, j`
jm iÿa xuèj, j`
Ợjm quã `Ʈơjm. Lëi iở
t e 
 p`
j qu
n, p`
j h
o  h
j hà, p`
j h
o t
 toãj, p`
j h
ởo vĎj n`Ʈơjm, p`Ắ
j  h
o tÿy hót, truy
j jm
j vë truy
j fëo. Vrujm t`ëj` v
ổ 
o j
o n`
t xa vë m
j, j
o n`
Ẳt lbjm đbjm, jờ
o n`
t n
a j`
Ợjm nơj `b mƮỮjm, `b n`b đỡ 
 hu
j. N`
 nþ j`
Ợjm nơj `b e`aj lë quaj trỉ
jm, t
t n
 nøj l
o n`
 lë
vĎj n`Ʈơjm.
 A, töo p`
Ắo đo. Wụa đo vụ
a `b. V
 p `b n`b t`
t j`o
u,
`b j`Ʈ n`Ʈa tụ
jm ho
Ẳt `b trbjm độo. JmƮộ 
o ta `b lab
vë jmƮộ 
o ta iu
j `b lab3 töo e`öjm iu
j `b lab, töo n`
 iu
ốj `b e`aj n`b hay đo j`Ợjm nơj iƮa p`ÿj tƮỒjm tƮỮjm. FƮổo eoa t`ujm lůjm lë nỂ
 e`ö. I
t f
u n`
i, i
t f
u p`
t, i
t f
u s
n vë i
t f
u `uy
j. V
t n
 nøj l
o... 
Hay W
 I
t ^
Ữ 
o Vþn
FƮổ 
o eoa,
, e`þo hay, i
ộ 
 quá, e`öjm t`
y mì j
a.
Vrãj đậ
u jþ, to
jm eãu n
a i
t n`oi tr 
jm r 
ổ 
t jmay
vëb `ao løjm hëj tay. IƮộ 
o jmþj tay iþn vëb j`au, n`
i l
o, hþp ját to
jm eãu n
a nbj n`oi tr 
jm. Moþ
đắy sƮơjm iÿ ra jmbëo eẹ
 ho
j. Løjm ho
j v
ế
t `ao ra, i
ởt jmán` đdj n`ạ
y fëo m
j t
ổ 
o rój. 
 ‖ 
 Iao jëy, töo s
 
đo về
 
`Ʈổ 
jm eoa. 
 ‖ 
 E`öjm. 

You're Reading a Free Preview

Tải về