Tác Giả
TS PHẠM TRỌNG CHÁNHTS Phạm Trọng Chánh 

Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris V; Sorbonne.

Tác giả: Hồ Xuân Hương, nàng là ai ?  Khuê Văn Paris xb 2000

Nguyễn Du mười năm gió bụi và mối tình Hồ Xuân Hương. Khuê văn  Paris xb.2011


Liên lạc: 
phamtrongchanh@free.fr


Nguồn: http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=796


Về tác giả : 
- Phạm Trọng Chánh, bút hiệu Nhất Uyên 
- Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris V Sorbonne.  
- Tác giả:  
. Chiêm bao trắng. Saigon 1969.  
. Bóng Thời Gian, Thời gian ta mãi mãi còn xanh (với GSTS Nguyễn Đăng Hưng) Hiện Diện Liège 1973.  
. Hồ Xuân Hương, Nàng là ai ? Khuê Văn Paris 2000.  
. Nguyễn Du Mười năm gió bụi. Khuê Văn .Paris2011.  
. Cánh chim từ vùng lửa đỏ. Thơ Nhất Uyên ,nhạc Tôn Thất Lập.1974.  
. Thơ tình Nhất Uyên (Huy Cận, Xuân Diệu đề tựa.)  
. Truyện thơ Odyssée qua 12110 câu thơ lục bát.  
. Sử thi Iliade qua 16933 câu lục bát.  
. Tự Điển tình yêu bằng thơ tình Xuân Diệu. Khuê Văn 2012

Nguồn:http://chimviet.free.fr/tacgia/phamtrongchanh.htm


Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Chuyện Tình Của Triết Gia Phạm Công Thiện
Phạm Trọng Chánh
2
Ngô Thì Nhậm Đề Thơ Trên Bình Phong Vua Quang Trung
Phạm Trọng Chánh
3
Tiểu Sử Nguyễn Du Qua Những Phát Hiện Mới
Phạm Trọng Chánh
4
Nhạc Dương Lâu - Hồ Động Đình Qua Thi Ca Sứ Thần Việt Nam
Phạm Trọng Chánh
5
Đi Tìm Cổ Nguyệt Đường & Mối Tình Hồ Xuân Hương- Nguyễn Du
Phạm Trọng Chánh
6
Mối Tình Nhà Thơ Xuân Diệu & Bạch Diệp Qua Di Cảo Thơ
Phạm Trọng Chánh
7
Mối Tình Hồ Xuân Hương & Mai Sơn Phủ Qua Lưu Hương Ký
Phạm Trọng Chánh
8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5700 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt