Tác Giả
TS PHẠM TRỌNG CHÁNHTS Phạm Trọng Chánh 

Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris V; Sorbonne.

Tác giả: Hồ Xuân Hương, nàng là ai ?  Khuê Văn Paris xb 2000

Nguyễn Du mười năm gió bụi và mối tình Hồ Xuân Hương. Khuê văn  Paris xb.2011


Liên lạc: 
phamtrongchanh@fre.fr


Nguồn: http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=796


Về tác giả : 
- Phạm Trọng Chánh, bút hiệu Nhất Uyên 
- Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris V Sorbonne.  
- Tác giả:  
. Chiêm bao trắng. Saigon 1969.  
. Bóng Thời Gian, Thời gian ta mãi mãi còn xanh (với GSTS Nguyễn Đăng Hưng) Hiện Diện Liège 1973.  
. Hồ Xuân Hương, Nàng là ai ? Khuê Văn Paris 2000.  
. Nguyễn Du Mười năm gió bụi. Khuê Văn .Paris2011.  
. Cánh chim từ vùng lửa đỏ. Thơ Nhất Uyên ,nhạc Tôn Thất Lập.1974.  
. Thơ tình Nhất Uyên (Huy Cận, Xuân Diệu đề tựa.)  
. Truyện thơ Odyssée qua 12110 câu thơ lục bát.  
. Sử thi Iliade qua 16933 câu lục bát.  
. Tự Điển tình yêu bằng thơ tình Xuân Diệu. Khuê Văn 2012

Nguồn:http://chimviet.free.fr/tacgia/phamtrongchanh.htm


Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Chuyện Tình Của Triết Gia Phạm Công Thiện
Phạm Trọng Chánh
2
Ngô Thì Nhậm Đề Thơ Trên Bình Phong Vua Quang Trung
Phạm Trọng Chánh
3
Tiểu Sử Nguyễn Du Qua Những Phát Hiện Mới
Phạm Trọng Chánh
4
Nhạc Dương Lâu - Hồ Động Đình Qua Thi Ca Sứ Thần Việt Nam
Phạm Trọng Chánh
5
Đi Tìm Cổ Nguyệt Đường & Mối Tình Hồ Xuân Hương- Nguyễn Du
Phạm Trọng Chánh
6
Mối Tình Nhà Thơ Xuân Diệu & Bạch Diệp Qua Di Cảo Thơ
Phạm Trọng Chánh
7
Mối Tình Hồ Xuân Hương & Mai Sơn Phủ Qua Lưu Hương Ký
Phạm Trọng Chánh
8
Thơ Đoàn Nguyễn Tuấn Viết Khi Theo Hầu Vua Quang Trung
Phạm trọng Chánh

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 9700 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt