Năm Thứ 4888


www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
  Dân Trí
                                                                                                            


Dân Trí là ǵ ?

   Dân trí là mức độ hiểu biết và sự thông minh cuả người dân trong một nước, noí cách khác là tŕnh độ văn hoá, khoa học và kỹ thuật cuả một dân tộc đang sống trong một quốc gia nào đó.
  
    Sự hiểu biết và thông minh cuả ngướ dân tuỳ thuộc vào nền văn hóa, chính sách giáo dục và truyền thông cuả nhà cầm quyền đương thời. Một chế độ dân chủ th́ bảy quyền tự do căn bản cuả con người được tôn trọng và tôn vinh là tích cực nâng cao dân trí một cách gián tiếp. Nâng cao dân trí một cách trực tiếp là quốc vụ hàng đầu thể hiện qua chính sách văn hóa, giáo dục và truyền thông cuả một nhà cầm quyền biết thương dân và yêu nước.

  Nền văn hóa văn hiến của Việt tộc đă và đang bị đảng Cộng Sản Việt Nam cố t́nh hủy diệt để thay thế bằng chủ nghĩa vô thần Mác-Lê và chủ thuyết duy vật phi nhân bản , là một quốc nạn của Việt Nam và là một văn hóa nạn của Việt tộc như những lần bắc thuộc trong lịch sử. Nhà cầm quyền đương thời cố t́nh ngu đần hóa và nô dịch hóa dân  tộc.

    Ngài  X.Y.Thái Dịch Lư Đông A  đă viết:

    "Nuôi Tâm  sinh Thiên Tài
      Nuôi Trí  sinh  Nhân Tài
      Nuôi Thân  sinh  Nô Tài ..."
 
  Thảm trạng  mù chữ taị Việt Nam không giảm bớt mà càng ngày càng tăng v́ quốc nạn tham nhũng đến lúc tồi tệ và chánh sách giáo dục làm tiền cuả nhà nước Cộng Sản đă và đang nô dịch hoá và ngu đầng hoá dân tộc một cách trắng trợn chưa từng có trong lịch sử cận đại của Việt tộc ...!

Làm Thế Nào Để Nâng Cao Dân Trí ?

  Muốn nâng cao dân trí là phải cho ngướ dân có  được quyền  làm người như một trong bảy quyền tự do căn bản là Tự Do Ngôn Luận.  Những giá trị về nhân bản và nhân quyền phải được tôn vinh và tôn trọng. Là chính sách hàng đầu cuả nhà cầm quyền về ba phương diện Văn Hóa, Giáo Dục và Truyền Thông:

   1- Chính sách về Văn Hóa:

  Căn bản của chính sách về văn hóa là phải trung thực, trong sáng và phát huy những giá trị đạo đức nhân bản, tinh thần quật khởi và bất khuất, ư chí kiên cường của tiền nhân; Thuần phong, mỹ tục và nếp sống Văn Hiến ngàn đời của Việt tộc trong đó cứu cánh " An Lạc và Tự Chủ" phải được phát huy và tuyên dương.

   Phát huy hào khí Diên Hồng, tinh thần dâng hiến của Phù Đổng Thiên Vương, Ư chí quật khởi và bất khuất của hai bà Trưng, Ngô Vương Quyền v..v.. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và thể chế Dân Chủ Văn Hiến mà nơi đó t́nh người và nghĩa làm người được hài ḥa  trong đời sống của quốc dân giữa việc nhà và việc nước, thể hiện được trọn vẹn phương châm: An Dân và Lạc Quốc và cứu cánh: An Lạc và Tự Chủ. 

  Tinh thần bất khuất trước giặc ngoại xâm, ư chí quật cường trước cảnh quốc phá, gia vong. Hành vi trọng đức, tôn hiền, hiếu ḥa, tiên tiến và tích cực theo trào lưu tiến hóa của nhân loại  phải là chủ đạo của chính sách về văn hóa, là kim chỉ nam của chế độ đương quyền mà không phải là một tinh thần băng hoại nhu nhược và yếu hèn như hiện nay trong chế độ độc đảng Cộng Sản trị đương thời trước hành vi xâm lấn, hung hăn và hống hách của giặc từ phương bắc.

 Tinh thần dân tộc chân chính, tính sáng tạo, hiền ḥa và kiến tạo thịnh vượng chung và riêng với lân bang là kim chỉ nam của chính sách về văn hóa mà không phải một dân tộc hung hăn, hiếu chiến và bành trướng.

  2 - Chính sách  về Giáo Dục:
 
 Chính sách về giáo dục phải  đáp ứng được những  yêu cầu  như sau:

1- Miễn phí: Đa số dân nghẹ không có tiền để đóng tiền trường , nên cần phải giúp đở  học cụ và miễn đóng học phí  từ  cấp tiểu học đến trung học và một phần đại học .
 
2- Cưỡng bách:  Tất cả trẻ em Việt Nam phải đi học hết lớp 12. Không có một trẻ em và một công dân Việt Nam nào bị mù chữ.

3- Quốc tế hoá:  Các môn toán, vật lư, hoá học và điện toán (IT) cấp trung học và chương tŕnh đại học phải ngang bằng (tương đương) với chương tŕnh giăng dạy quốc tế cấp trung học và cấp đaị học cuả các trường đaị học tại các nước phát triển phương tây .

4- Tự Trị :  Chương tŕnh giảng dạy và điều hành các viện đaị học phải được tự trị để đạt được sư tương đương quốc tế về khả năng và kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp và giá trị thực dụng của bằng tốt nghiệp.

5- Minh Bạch :  Các chương tŕnh giảng dạy phải chi tiết hoá một cách rơ ràng. Các kỳ thi cuối năm và tốt nghiệp phải được tổ chức nghiêm chỉnh và công bằng. Tuyệt đối không được buôn bán bằng cấp và chứng chỉ học tŕnh như trong chế độ Cộng Sản tham nhũng đương thời.

6- Điện Toán hoá: Tất cả các trường học từ tiểu học đến trung học (đaị học đương nhiên phải có) trên toàn quốc từ nông thôn đến thành thị phải được trang bị các máy điện toán và nối kết được với hệ thống liên mạn toàn thế giới. Mỗi học sinh tiểu học phải biết sử dụng máy điện toán và biết lướt mạn truy cập đến những kho tàn văn hóa, khoa học và kỹ thuật của thế giới.

3- Chính sách về truyền thông:

  Chính sách về truyền thông phải thực thi một cách nghiêm chinh và trong sáng về đệ tứ quyền tự do như những tiêu chuẩn như sau:

1- Tự Do Ngôn Luận: Nhà cầm quyền không được phép cấm đoán, kiễm duyệt hay áp lực các cơ quan truyền thông như báo chí, tạp chí, đá phát thanh, đài truyền h́nh hành xử quyền tự do báo chí và hành nghề.

2- Trung thực: Tin tức loan tăi không được thêm bớt với chủ ư cuả phóng viên hay biên tập viên mà phải hoàn toàn trong sáng và chính xác như nguyên trạng.

3- Đại chúng : V́ phục vụ đại chúng là mục tiêu cuả công tác hay dịch vụ truyền thông trong mục đích nâng cao dân trí và thông tin, nên phải đặt mục đích lên trên quyền lợi cuả các cơ sở truyền thông.

4- Độc Lập : Nhà cầm quyền phải tài trợ cho một cơ quan truyền thông mang tầm vóc quốc gia và quốc tế nhưng hoạt động phải độc lập với chánh quyền về phương diện kỹ thuật, điều hành, thông tin và đạo đức như cơ quan truyền thông BBC cuả Anh quốc và VOA cuả Hoa Kỳ .ABC của Úc..vv...

5- Cùng Khắp : Chánh quyền phải giúp đở các cơ quan truyền thanh và truyền h́nh của tư nhân hay cuả công điều hành độc lập với chánh quyền mang thông tin đến moị gia đ́nh trên bất cứ nơi nào cuả lănh thổ Việt Nam.

Hai phương tiện nghe và thấy (đọc) của truyền thông đóng góp một cách tích cực và hữu hiệu trong công tác nâng cao dân trí cần phải được khai thác triệt để một cách trung thực và trong sáng bởi nhà cầm quyền, c̣n ngược lại là cố t́nh ngu đần hóa và nô dịch hóa dân tộc để dễ cai trị và thống trị một cách phi nhân và phản dân tộc th́ nhất định sẽ phải bị đào thải.

 Lời Kết:

  Nhà cầm quyền Cộng Sản đương thời đang đeo đuổi một chính sách nô dịch hóa và ngu đần hóa dân tộc bằng chủ nghĩa Cộng Sản vô thần và chủ thuyết duy vật phi nhân bản th́ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và trước lương tâm của Việt tộc.
 
  Dân trí là sức mạnh b́nh sinh và lực bật cuả một dân tộc trước những áp bức cuả nhà cầm quyền, trước cảnh xâm lăng cuả ngoại bang và trước đà tiến hoá cuả nhân loại. Dân trí cũng là linh lực trong ḍng sinh mệnh cuả Việt tộc, nó giúp cho niềm tin bừng sáng măi trước những cơn quốc phá, gia vong. Nâng cao dân trí là trách nhiệm và bổn phận trực tiếp của nhà cầm quyền và cuả mỗi ngướ dân trong một nước.

 
Nam Phong sưu tập
Ngày 9/7/2010
     Sau đây là quan điểm và tư tưởng về Dân Trí
                cuả phong trào Duy Việt
                                                                                  


  Người ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CHÂN CHÍNH lấy CỨU CÁNH là NỀN DÂN CHỦ  mà nền tảng của NỀN DÂN CHỦ là DÂN TRÍ...Cho nên Ngựi Đấu Tranh Dân Chủ luôn lấy NGỬI DÂN làm chủ động của TOÀN BỘ TIẾN TR̀NH ĐẤU TRANH..  Chính v́ vậy người đấu tranh dân chủ luôn luôn thành ư chính tâm tập trung nỗ lực VẬN ĐỘNG để NÂNG CAO sự HIỂU BIẾT của QUẦN CHÚNG về TẤT CẢ MỌI LĂNH VỰC đến mức tối đa và ở tốc độ nhanh nhất có thể được.. đặc biệt là sự hiểu biết về giá trị TỰ THÂN .. đó là những ư niệm CĂN BẢN  về Quyền Con Người (Nhân Quyền) và Quyền của Người Dân (Dân Quyền)..trong sự tương quan, phân định quyền lực CHÍNH TRị trong XĂ HỘI..mà mục tiêu TỐI THƯỢNG là TỰ DO trên nền tảng căn bản là giá  trị NHÂN PHẨM..  NHÀ NƯỚC chỉ là PHƯƠNG TIỆN của quần chúng XĂ HỘI..Chính NGỬI DÂN mới là CHỦ THỂ của XĂ HỘI.   Như  vậy, Đấu Tranh Dân Chủ là  THỨC TỈNH người dân về chính VAI TR̉ CHỦ THỂ của họ, thức tỉnh QUYỀN HẠN cũng như TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ  của chính ngựi dân với xă hội của ḿnh.. Cũng chính v́ như vậy mà GIẢI PHÁP DÂN CHỦ  không nằm ở bất cứ nơi nào khác ngoài chính NGỬI DÂN  đang sinh hoạt cấu thành XĂ HỘI của họ.

KHÔNG MỘT AI CÓ KHẢ NĂNG và TƯ THẾ GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM DÂN CHỦ của một xă hội, ngoài chính NGƯỜI DÂN của XĂ HỘI đó...(Duy Việt)

     Đấu Tranh Dân Chủ khác với hoạt động chính trị phe đảng, thí dụ như các đảng phái chống cộng và đảng CSVN đương quyền, hoạt động chính trị phe đảng có cứu cánh là ĐOẠT QUYỀN, CHIẾM QUYỀN , CẦM QUYỀN .. Cho nên cứu cánh của họ là quyền lực chính trị cho phe đảng, và bằng đủ mọi cách CỦNG CỐ QUYỀN LỰC.. V́ vậy họ chủ trương LỢI DỤNG và LẠM DỤNG sức DÂN  bằng những thủ đoạn DỐI TRÁ  mị dân, chiều theo thị yếu sai lầm thấp hèn của dân,   để tiến đến QUYỀN LỰC .. Từ đó họ bất chấp mọi thủ đoạn để đánh gục  đối thủ để nắm quyền, kể cả hy sinh nhân phẩm, giá trị dân chủ, dân quyền..  (DUY VIỆT)


     
*    Tự Do không phải là phương tiện để đạt mục tiêu chính trị cao hơn; Mà Tự Do chính là mục tiêu chính trị CAO NHẤT. (Liberty is not a means to a higher political end. It is itself the highest political end. -Lord Acton, Lecture, February 26, 1877)

 “Nếu quần chúng nhân dân không c̣n lưu tâm đến công việc chính trị xă hội, th́ các Ông và Tôi, và Quốc Hội, Lập Pháp, Chánh Án, Thống Đốc, tất cả sẽ trở thành những con Chó Sói. Điều này dường như là luật tự nhiên  thuộc bản chất tổng quát của chúng ta, cho dù có vài cá nhân ngoại lệ .” (If once [the people] become inattentive to the public affairs, you and I, and Congress and Assemblies, Judges and Governors, shall all become wolves. It seems to be the law of our general nature, in spite of individual exceptions." : Thomas Jefferson to Edward Carrington, 1787)

  
                                             Tư tưởng Mahatma Gandhi: BẠO ĐỘNG- BẤT BẠO ĐỘNG

 Nếu như trong tâm chúng ta là BẠO ĐỘNG, TH̀ thà rằng BẠO ĐỘNG vẫn tốt hơn LÀ dùng chủ trương 'BẤT BẠO ĐỘNG" để che dấu sự yếu hèn BẤT LỰC CỦA M̀NH . (It is better to be violent, if there is violence in our hearts, than to put on the cloak of nonviolence to cover impotence.)

 Tôi không thể dạy quí vị BẠO ĐỘNG, khi chính Tôi không tin vào nó. Tôi chỉ có thể dạy quí vị ĐỪNG CÚI ĐẦU TRƯỚC BẤT CỨ KẺ NÀO CHO DÙ PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG MẠNG SỐNG của ḿnh(I cannot teach you violence, as I do not myself believe in it. I can only teach you not to bow your heads before any one even at the cost of your life.)

 Quí vị đừng để mất niềm tin vào nền NHÂN BẢN, NHÂN BẢN là cả một đại dương, nếu một vài giọt nước biển có bẩn, th́ cũng không thể làm cả đại dương ô uế được. (You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.)

 Chiến thắng đạt được bằng bạo lực th́ chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại, v́ nó chỉ có lúc đó thôi..(Victory attained by violence is tantamount to a defeat, for it is momentary).

 Với những ngựi bị chết, cô nhi quả phụ, nhà tan cửa nát, th́ có ǵ khác biệt giữa sự tàn phá điên cuồng duới cái tên ĐỘC TÀI hay là cái tên thánh thiện TỰ DO DÂN CHỦ đâu?(What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy?

 (trả thù)Mắt mà cứ đổi mắt sẽ làm cả thế giới này mù hết (An eye for an eye makes the whole world blind)

 Tự Do chẳng đáng giá trị ǵ nếu nó không bao gồm tự do lầm lỡ (Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes).

Thomas Jefferson:

 Khai mở Dân Trí, th́ đàn áp bạo tàn trong ngoài sẽ biến mất như những bóng ma vào buổi rạng đông. (Enlighten the people, generally, and tyranny and oppressions of body and mind will vanish like spirits at the dawn of day. ) Thomas Jefferson

 Khai triển dân trí (giáo dục và thông tin) đến toàn bộ quần chúng.. Đó chính là điều tín nhiệm nương tựa vững chắc duy nhất để duy tŕ nền tự do của chúng ta (Educate and inform the whole mass of the people... They are the only sure reliance for the preservation of our liberty);

 Tinh Thần đối kháng lại Nhà Nước rất quí giá trong những trường hợp nhất định đến nỗi Tôi mong ước tinh thần này luôn được nuôi dưỡng
 (The spirit of resistance to government is so valuable on certain occasions, that I wish it always to be kept alive.Thomas Jefferson)

 Ư DÂN là NỀN TẢNG CHÍNH ĐÁNG DUY NHẤT của bất kỳ chính phủ nào, và như vậy BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO PHÁT BIỂU CỦA QUẦN CHÚNG phải là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. (The will of the people is the only legitimate foundation of any government, and to protect its free expression should be our first object.)

 Thông tin chính là bản vị của dân chủ (Information is the currency of democracy);

 Tất cả chính phủ đều băng hoại khi chỉ được đặt vào tay kẻ cai trị quần chúng. Chính quần chúng mới là nơi gửi gắm an toàn nhất (Every government degenerates when trusted to the rulers of the people alone. The people themselves are its only safe depositories);

 Bạo lưc là nguyên lư sống c̣n, là cha mẹ của chuyên quyền độc tài  (Force is the vital principle and immediate parent of despotism);

 Khi quần chúng sợ hăi nhà nước chính phủ, đó chính là nền chuyên chế bạo ngược. Khi nhà nước chính phủ sợ hăi quần chúng, đó chính là chính thể Tự Do (When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty);

Tất cả đều sẽ phải nhớ nguyên lư linh thiêng này, rằng dù nguyện vọng của đa số lúc nào cũng thắng, nguyện vọng đó phải chính đáng và hữu lư; rằng thiểu số cũng sở hữu những quyền b́nh đẳng của họ mà luật công bằng phải bảo vệ, mà nếu vi phạm đó sẽ chính là áp bức (All, too, will bear in mind this sacred principle, that though the will of the majority is in all cases to prevail, that will to be rightful must be reasonable; that the minority possess their equal rights, which equal law must protect, and to violate would be oppression)

 Chỉ có sai phạm dối trá mới cần (luật) nhà nưóc yểm trợ. Sự Thật tự nó đúng vững (It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself); 

(Thomas Jefferson nhà cách mạng dân chủ, tổng thống Mỹ.)

nguồn: http://www.duyviet.org/                                                                  

                                                                                 


Kính mời quư vị tham luận về Dân Trí
xin vui ḷng bấm vào dưới đây để gởi điện thư:
Điện thư : thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách " An Dân và Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang Dân Trí
www.vietnamvanhien.net
Email: thuky@vietnamvanhien.net


Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của quư vị và các bạn nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa, thắp sáng niềm tin Diên Hồng, phục hoạt nếp sống văn hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" của Việt tộc.