STT
 Tác Phẩm
Tác Giả

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
Trần Nhu
1
Vai Trò Cuả Tướng Tàu Trong Chiến Dịch Điện Biên Phủ
Trần Nhu
2
Đường Đến Thành Đô Bắc Triều Vừa Nhục Vừa Mất Nước
Trần Nhu
3
Diệt Chủng và Đồng Hóa Là Sở Trường Cuà Nòi Hán
Trần Nhu
4
Trả Lại Lời Nguyền Cho Kissinger
Trần Nhu
5


6


7


8


9


10


11


        Trở lại trang mặt